Публічний договір (оферта)

Фізична особа – підприємець МУКАСЄЄВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА, що зареєстрована відповідно до вимог законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.04.2016 за № 2 404 000 0000 027456, місцезнаходження: 79011, Львiвська область, м. Львів, вул. Тютюників, буд.28, кв. 33, РНОКПП: 2915612880, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує необмеженому колу осіб (юридичній або фізичній особі, фізичній особі-підприємцю), надалі – «ЗАМОВНИК», надати інформаційно-консультаційні послуги на умовах цього Публічного договору (оферти), надалі – «Договір», що викладені нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (юридична особа, фізична особа, фізична особа-підприємець).

Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його оприлюднення на веб-сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресою https://info.abacusarithmetic.com (далі – «Сайт»).

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання Замовником повної й безумовної згоди (акцепту) на його укладення без підпису окремого письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом його акцептування.

1.4. Діями, що свідчать про повну та безумовну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору, тобто акцепт Договору, є: реєстрація Замовника на Порталі «Abacus Arithmetic», розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://abacusarithmetic.com (надалі – «Портал») та/або оплата (повна або частково) Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

1.5. Замовник не може пропонувати свої умови Договору.

1.6. Приймаючи (акцептуючи) цей Договір, Замовник підтверджує, що:

1.6.1. має необхідний об’єм цивільної дієздатності;

1.6.2. має усі необхідні права, дозволи та інші документи дозвільного характеру, передбачені чинним законодавством України для укладення такого роду правочину;

1.6.3. на момент укладення цього Договору не пов’язаний ніякими зобов’язаннями та йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають належним чином виконати зобов’язання, що вказані в цьому Договорі;

1.6.4. його волевиявлення є вільним й відповідає його внутрішній волі;

1.6.5. готовий дотримуватись та виконувати усі умови цього Договору;

1.6.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечили законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту;

1.6.7. його дії спрямовані на отримання Послуг та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця;

1.6.8. персональна інформація, яка надається ним Виконавцю, є вірною, повною й актуальною.

1.7. Якщо Замовник не згоден з будь-якою з умов цього Договору або з Договором в цілому він не має право здійснювати акцепт Договору та користуватись Послугами Виконавця за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (далі – «Послуги») шляхом надання Замовнику доступу до Порталу, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти такі Послуги.

Перелік Послуг, порядок та умови їх надання Виконавцем вказуються на Сайті Виконавця.

2.2. Послуги, які надаються Виконавцем за цим Договором, не відносяться до освітньої або викладацької діяльності в розумінні Закону України «Про освіту» та не потребують ліцензування.

2.3. Виконавець здійснює надання Послуг дистанційно (в режимі онлайн) шляхом використання телекомунікаційних засобів зв’язку і технологій для обміну інформацією.

2.4. Оформлення та підписання Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг за цим Договором не потрібне.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права і обов’язки Виконавця.

3.1.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1.1. Організувати та забезпечити належне надання Послуг згідно з пропозиціями і описами, наведеними на Сайті.

3.1.1.2. Публікувати на Сайті інформацію про зміну умов надання Послуг, а також про зміну банківських реквізитів.

3.1.1.3. Використовувати всі персональні дані та конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати інформацію про Замовника третім особам.

3.1.2. Виконавець має право:

3.1.2.1. Залучати третіх осіб для виконання цього Договору, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за якість наданих Послуг.

3.1.2.2. Без попереднього узгодження з Замовником вносити зміни та доповнення до Договору шляхом їх публікації на Сайті.

3.1.2.3. Припинити надання Замовнику Послуг у випадку порушення Замовником строків й порядку оплати Послуг, інших умов цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.2. Права і обов’язки Замовника:

3.2.1. Замовник зобов’язується:

3.2.1.1. Ознайомитись з інформацією про Послуги та Угодою користувача Порталу, шо розміщені на Сайті Виконавця.

3.2.1.2. Здійснювати оплату Послуг Виконавця в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.2.1.3. Дотримуватись порядку надання Послуг Виконавцем, дотримуватись інструкцій Виконавця та Угоди користувача Порталу, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2.1.4. Контролювати зміни до інформації та до цього Договору, що публікуються на Сайті Виконавця. Замовник не має право пред’являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з такою інформацією. Замовник бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього на Сайті Виконавця.

3.2.1.5. Не ліцензувати, субліцензувати, передавати або іншим чином розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію, отриману від Виконавця третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

3.2.2. Замовник має право:

3.2.2.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору, пропозицій та описів, наведених на Сайті Виконавця

3.2.2.2. В односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість (ціна) Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу, інформація про які зазначається на Сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені ціни у разі зміни рівня інфляції, курсу валюти по відношенню до гривні або за інших суттєвих обставин.

Вартість Послуг додатково відображається в особистому Акаунті Замовника на Порталі.

4.2. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуг, що надаються за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на користь Виконавця відповідно до наданих Замовнику реквізитів. Оплата всіх банківських комісій здійснюється за рахунок Замовника.

4.3. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Виконавця.

4.4. Замовник не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався Послугами.

4.5. Наявність у Замовника заборгованості по оплатах за надані Послуги є підставою для призупинення надання Послуг та блокування доступу до Порталу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. У разі неповідомлення Виконавця про внесення змін до персональних та реєстраційних даних або втрати доступу до них (наприклад, зміни номеру контактного телефону, електронної пошти), відповідальність за наслідки таких змін покладається на Замовника.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов’язаних з практичним застосуванням інформації, отриманої в процесі надання Виконавцем Послуг, передбачених цим Договором.

5.4. Виконавець не відповідає за неможливість або неякісне надання послуги у зв’язку з відсутністю у Замовника необхідного програмного забезпечення або технічні проблеми з Інтернетом.

5.5. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавця Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.

5.6. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду. При вирішенні спорів Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто, подіями або обставинами, які знаходяться поза контролем Сторін, настали після укладення цього Договору та носять непередбачений і невідворотний характер.

6.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, псування мережі інтернет та засобів телекомунікацій, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

6.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження таких обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

6.4. Якщо через дію форс-мажорних обставин невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону. Незважаючи на настання форс-мажорних обставин, перед припиненням цього Договору внаслідок таких обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним або до моменту його розірвання.

7.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до Договору. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті Виконавця.

7.3. Договір може бути достроково розірваний:

• за згодою Сторін у будь-який час;

• за ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

• за ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору;

• в інших випадках, передбачених законодавством України.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ

8.1. Замовник надає Виконавцю дозвіл на збір, обробку, зберігання і використання персональних даних з метою співпраці та виконання умов цього Договору, ведення бухгалтерського обліку Виконавця, врегулювання інших питань, які виникають або можуть виникнути в зв’язку з виконанням Сторонами цього Договору. Під персональними даними Сторони розуміють будь-яку інформацію, яка відноситься до Замовника як до суб’єкта персональних даних, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, та будь-які інші відомості про Замовника, які будуть їм надані. Зміст прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовнику відомі та зрозумілі.

Порядок збору, обробки, зберігання і використання персональних даних Замовника здійснюється на підставі Політики Конфіденційності, що є невід’ємною частиною цього Договору та розміщується на Сайті Виконавця.

8.2. Сторони дійшли згоди, що будь-які матеріали і відомості, що стосуються цього Договору, а також інформація, отримана в результаті або у зв’язку з цим Договором та / або Послугами є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

Винятком є випадки, якщо передача конфіденційної інформації пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів для виконання цього Договору, або сплати податків, інших обов’язкових платежів, будь-якими іншими випадками, коли без передачі її стало б неможливим виконання цього Договору будь-якою із Сторін, або якщо надання конфіденційної інформації є обов’язковим згідно із законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

9.2. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються законодавством України.

9.3. Текст даного Договору викладено українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між українським та англійським текстами, переважну силу має текст Договору українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець МУКАСЄЄВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Місцезнаходження: Україна, 79011, Львiвська область, м. Львів, вул. Тютюників, буд.28, кв. 33

РНОКПП: 2915612880

Адреса електронної пошти: abacusarithmetic1@abacusadmin

Рахунок: UA893220010000026002330052174 в Акціонерне товариство: УНІВЕРСАЛ БАНК МФО: 322001