Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена Фізичною особою-підприємцем Мукасєєвою Наталією Сергіївною, що зареєстрована відповідно до вимог законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.04.2016 за № 2 404 000 0000 027456, місцезнаходження: 79011, Львiвська область, м. Львів, вул. Тютюників, буд.28, кв. 33, РНОКПП: 2915612880, як Адміністрацією (далі – «Адміністрація») Веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://info.abacusarithmetic.com (далі – «Сайт») та Порталу «Abacus Arithmetic», розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://abacusarithmetic.com (далі — «Портал»), і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Сайту, Порталу та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.

1.2. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача Сайту/Порталу.

Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, ір-адреса, данні про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційну систему мобільного пристрою, що використовуються Користувачем), повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією), інша інформація, яка надається Користувачем при реєстрації на Порталі, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації.

1.3. Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних. Розпорядником Даних є Адміністрація.

1.4. Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, користуючись Сайтом/Порталом, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, в тому числі шляхом надання згоди через відповідні форми, висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає Адміністрації дозвіл на обробку власних персональних даних.

1.5. Користувач не має права користуватися послугами Сайту/Порталу, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.6. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних авторизації (Пароль, Логін) на Порталі, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Акаунта (облікового запису) і Даних Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

1.7. Адміністрація не перевіряє достовірність Даних, наданих Користувачем. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні Дані і докладає всіх необхідних зусиль для підтримки таких Даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2. СКЛАД ДАНИХ

2.1. Адміністрація може збирати наступні Дані:

• ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, місце фактичного проживання, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;

• інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін та пароль, номер телефону, адреса електронної пошти, дані процесингу облікового запису), інші Дані, необхідні для здійснення комунікації з Користувачем;

• інформація, яку Користувач надає Адміністрації шляхом акцепту Публічної договору (оферти) про надання послуг;

• дані про пристрої, що використовуються Користувачем, інформація мобільних пристроїв Користувача (у випадку, якщо Користувач використовує мобільний пристрій при вході на Портал) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

2.2. Адміністрація також може обробляти Данні за допомогою файлів Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої).

3. ВИКОРИСТАННЯ, ОБМІН ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ

3.1. Адміністрація використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

• здійснення покладених функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до вимог законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

• для ідентифікації Користувача при використанні Порталу;

• для зв’язку з Користувачем, у разі необхідності;

• для виконання Адміністрацією договірних і інших зобов’язань перед Користувачем за угодами/договорами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем.

3.2. Адміністрація не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувача, на основі яких можна встановити його особистість не обробляються також.

3.3. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних у відповідності до вимог законодавства України.

4. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ

4.1. Адміністрація здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

• за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;

• у випадку, якщо Адміністрація має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов даної Політики та/або інших угод/договорів, укладених між Адміністрацією та Користувачем.

4.2. Адміністрація залишає за собою право у відповідності із вимогами законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення чинного законодавства, а також у випадку виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувача та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

4.3. Користувач в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію (ПІБ, місце фактичного проживання, стать тощо) або відкликати згоду на обробку Даних через свій Акаунт або шляхом направлення повідомлення, на електронну адресу: abacusarithmetic1@gmail.com. Після отримання такого повідомлення та після припинення використання Порталу, обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із вимогами законодавства України.

4.4. Дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено законодавством України. Оброблювані Дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України. При цьому, Адміністрація повинна враховувати періоди, для яких їй потрібно буде зберегти Дані для виконання юридичних зобов’язань перед Користувачами або контролюючими органами.

5. ЗАХИСТ ДАНИХ

5.1. Адміністрація, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

5.2. Адміністрація на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки Даних.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація має право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на відповідній сторінці Сайту за адресою: https://info.abacusarithmetic.com. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.

6.2. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

6.3. У разі, якщо положення цієї Політики, пункт або їх частини будуть визнані такими, що суперечать законодавству України, або такими, що є недійсними, то цей факт жодним чином не впливатиме на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

6.4. Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Публічному договорі (оферті) про надання послуг та Угоді користувача Порталу, якщо не зазначено інше.

6.5. Текст цієї Політики викладено українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між українським та англійським текстами, переважну силу має текст Політики українською мовою.