Угода користувача порталу

Ця Угода користувача (далі — «Угода») регламентує відносини між Фізичною особою-підприємцем Мукасєєвою Наталією Сергіївною, що зареєстрована відповідно до вимог законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.04.2016 за № 2 404 000 0000 027456, місцезнаходження: 79011, Львiвська область, м. Львів, вул. Тютюників, буд.28, кв. 33, РНОКПП: 2915612880, як Адміністрацією Порталу «Abacus Arithmetic» (далі — «Адміністрація») і будь-якою особою (фізичною особою, юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, або їх співробітниками), яка є зареєстрованою на Порталі «Abacus Arithmetic» (далі — «Користувач»), та визначає правила й умови користування Порталом «Abacus Arithmetic».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У даній Угоді наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Портал «Abacus Arithmetic» (далі — «Портал») — веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://abacusarithmetic.com та призначений для організації і підтримки навчального процесу з курсу «Ментальна арифметика».

«Сайт» – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://info.abacusarithmetic.com.

Адміністрація – Фізична особа-підприємець Мукасєєва Наталія Сергіївна, яка є власником Порталу та Сайту.

Користування Порталом — усвідомлене та вільне волевиявлення Користувача, що проявляється у використанні функціональних можливостей Порталу, не заборонених цією Угодою.

Користувач – особа, що пройшла реєстрацію на Порталі шляхом створення відповідного Акаунта. Користувачі реєструються на Порталі за окремими категоріями (Акаунтами), що визначаються ролями, які вони виконують, а саме: «Школа», «Викладач» та «Учень».

Користувач за акаунтом «Школа» (далі – «Школа») – особа (фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа), яка уклала з Адміністрацією Публічний договір (оферту) про надання послуг, отримала доступ до Порталу, здійснює оплату Адміністрації за користування Порталом та надає Користувачам з акаунтом «Учень» особисто або через уповноважених осіб послуги з навчання курсу «Ментальна арифметика».

Користувач за акаунтом «Викладач» (далі – «Викладач») – фізична особа, яка є уповноваженою особою Школи та діє в межах наданих їй Школою прав щодо надання Користувачам з акаунтом «Учень» послуг з навчання курсу «Ментальна арифметика».

Користувач за акаунтом «Учень» (далі – «Учень») – фізична особа, яка отримала доступ до Порталу та отримує безпосередньо від Школи або через її Вчителя послуги з навчання курсу «Ментальна арифметика».

Сторони – Адміністрація та Користувач.

Один з Батьків або Законний Представник – фізична особа, яка несе встановлені законодавством обов’язки щодо виховання та забезпечення Дитини.

Дитина – фізична особа, яка не досягла 18 повних років, має неповну або часткову дієздатність та є Учнем в розумінні цієї Угоди.

Акаунт – створений на Порталі обліковий запис, доступ до якого реалізується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу, а саме Логіна і Пароля.

Логін – електронна пошта, що була використана під час створення Акаунту і використовується для ідентифікації та авторизації Користувача на Порталі.

Пароль – послідовність символів, яка є відомою Користувачеві та зберігається на Порталі у зашифрованому вигляді і використовується для ідентифікації Користувача та авторизації на Порталі.

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою таких відомостей.

1.2. Користувачеві надається доступ до Порталу тільки після проходження процедури реєстрації (створення Акаунта).

1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту його реєстрації на Порталі.

1.4. Реєстрація Користувача на Порталі підтверджує, що Користувач прочитав і висловив повну та безумовну згоду з умовами цієї Угоди, тобто її акцептував.

1.5. Користувач, якщо він не згоден з умовами цієї Угоди (повністю або частково), повинен не здійснювати реєстрацію на Порталі або відправити запит на видалення свого облікового запису (якщо раніше вже зареєструвався) та перестати користуватися Порталом, в тому числі шляхом його відвідування.

1.6. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Продовження використання Порталу Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.7. Ця Угода, всі зміни та доповнення до неї є відкритими, загальнодоступними документами та розміщуються на Сайті.

1.8. У випадках, не передбачених цією Угодою, сторони керуються законодавством України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин за цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

2. РОЛЬ (ПРИЗНАЧЕННЯ) ПОРТАЛУ

2.1. Портал є інтернет-ресурсом, який призначений для обміну інформацією між її Користувачами в процесі надання послуг з навчання курсу «Ментальна арифметика».

2.2. Адміністрація не є учасником взаємовідносин між Користувачами (Школа-Викладач-Учень), не контролює поведінку Користувачів. Всі угоди між Користувачами Порталу укладаються безпосередньо між ними без участі Адміністрації.

2.3. Адміністрація відповідно до цієї Угоди забезпечує доступ Користувачів до Порталу в межах його функціональних можливостей.

2.4. Користувачі (а у випадку Дітей, їхні Батьки або Законні Представники) є повністю відповідальними за свої дії та/або дії своїх Дітей.

3. ДОСТУП ДО ПОРТАЛУ

3.1. Для доступу до Порталу необхідно зареєструватись на Порталі та створити Акаунт.

3.2. Для реєстрації на Порталі Користувач повинен надати необхідну інформацію, яка має відповідати дійсності, а саме: ім’я, прізвище, електронну пошту та Пароль.

Адміністрація має право в будь-який момент витребувати у Користувача документи, що підтверджують наведену при реєстрації інформацію.

3.3. У разі, якщо Користувачем виступає Дитина, реєстрацію здійснює один з Батьків або Законний Представник Дитини.

3.4. Кожен Користувач реєструється на Порталі за відповідною категорією Користувача, що визначена у п. 1.1. цієї Угоди. Залежно від категорії Користувачі мають різні права та технічні можливості на Порталі. У кожної категорії Користувачів процес реєстрації відбувається по різному та має відповідати умовам цієї Угоди.

3.5. Адміністрація не несе відповідальності за реєстрацію Дітей, яка була здійснена без відома та згоди одного з Батьків або Законних Представників.

3.6. Кожен Користувач, а у випадку Дитини – його/її Батьки або Законні Представники, є повністю відповідальними за збереженість Логінів та Паролів доступу до Порталу.

3.7. Користувач має право користуватись тільки своїм Акаунтом. Користувач не має права надавати в користування свій Акаунт будь-якій третій особі. Користувач не може купувати, продавати та дарувати свій Акаунт, а також пропонувати такі дії.

3.8. Адміністрація має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або користуванні функціональними можливостями Порталу, в разі порушення ним умов цієї Угоди.

3.9. Користувач може бути вилучений з Порталу на деякий час, що означає блокування можливості користування Порталом, або назавжди шляхом видалення його Акаунту.

3.10. Залежно від категорії (Акаунта) Користувачі мають наступні можливості щодо користування Порталом:

3.10.1. Школа має право:

• Створювати та видаляти Акаунти «Викладач», «Учень».

• Розміщувати інформацію та повідомлення для Викладачів та Учнів, в тому числі щодо графіку занять Учнів, поточного балансу та оплат Учнів перед Школою за надані послуги.

• Призначати домашнє завдання для Учнів та перевіряти його виконання Учнями.

• Контролювати роботу Викладачів.

• Мати доступ та користуватися тренажером «Ментальна арифметика».

3.10.2. Викладач має право:

• Призначати домашнє завдання для Учнів та перевіряти його виконання.

• Створювати відповідні групи та локації Учнів.

• Мати доступ та користуватися тренажером «Ментальна арифметика».

• Користуватися іншими правами, наданими Школою.

3.10.3. Учень має право:

• Переглядати призначене Школою/Вчителем домашнє завдання та виконувати його.

• Користуватися тренажером «Ментальна арифметика».

• Доступу до інформації щодо календаря своїх занять.

• Доступу до інформації щодо поточного балансу та історії оплат перед Школою за надані послуги.

3.11. Доступ до Порталу та його використання для Школи є оплатним. Школа сплачує Адміністрації платежі за використання Порталу згідно умов Публічного договору (оферти) про надання послуг.

3.12. Викладач та Учень не здійснюють жодних оплат Адміністрації за доступ та використання Порталу. Учень здійснює оплату за отримані за допомогою Порталу послуги безпосередньо Школі.

3.13. Адміністрація не відповідає за будь-які спори, які можуть виникнути між Користувачами (Школа-Викладач-Учень) щодо оплати послуг, які надаються за допомогою Порталу. Такі спори мають вирішуватися між Користувачами безпосередньо без залучення Адміністрації у будь-яку стадію процесу та на будь-якій стороні спору.

3.14. Блокування на деякий час або повне анулювання доступу до Порталу можливе у таких випадках:

• Користувач умисно надав недостовірну інформацію при реєстрації на Порталі.

• Користувач неналежно користувався та/або користується Порталом.

• Користувач здійснив будь-які інші порушення умов цієї Угоди.

• У разі наявності заборгованості по відповідних оплатах.

• Користувач надіслав відповідне звернення щодо призупинення доступу або вилучення Акаунта.’

• В будь-яких інших випадках, передбачених цією Угодою або якщо Адміністрація вважає такі дії як потрібні та обґрунтовані.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувач зобов’язаний:

• Відслідковувати за інформаційними повідомленнями про можливість користування Порталом.

• Надавати точну, актуальну та повну інформацію, яка необхідна для користування Порталом.

• Запобігати розкриття Паролів та Логінів, що використовуються для доступу до Порталу.

• У разі розкриття або підозри на розкриття Паролів та Логінів, що використовуються для доступу до Порталу, негайно письмово повідомити про це Адміністрацію.

• Самостійно забезпечити себе всім необхідним для доступу до Порталу (комп’ютером, смартфоном, доступом до мережі Інтернет та ін.).

• Використовувати Портал тільки в законних цілях, дотримуватися законодавства України, а також прав та законних інтересів Адміністрації.

• Не використовувати можливості Порталу у цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб та будь-яке інше порушення законодавства України.

• Виконувати інші зобов’язання, передбачені цією Угодою.

4.2. Користувач має право:

• Отримувати від Адміністрації консультації, пов’язані із здійсненням доступу до Порталу та його функціонуванням.

• Користуватися усіма функціональними можливостями, наданими Порталу для відповідної категорії Користувачів.

• Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою.

4.3. Користувачам забороняються такі форми користування Порталом:

• порушувати законодавство України;

• для будь-якої образливої, шахрайської та/або іншої незаконної діяльності;

• для булінгу, приниження людської гідності і дій, що можуть трактуватися як такі;

• для передачі та зберігання нелегальних матеріалів (включаючи матеріали, які можуть вважатися нецензурними);

• видавати себе за іншу людину або свідомо розміщувати неправдиві дані;

• порушувати права та норми охорони інтелектуальної власності згідно з цією Угодою та/або законодавства України;

• давати в користування свій Акаунт та/або Акаунт будь-якій іншій особі, якщо інше не встановлено цією Угодою, або без попередньої письмової згоди Адміністрації;

• чинити будь-які дії, що мають на меті отримання несанкціонованого доступу до Акаунта іншого Користувача;

• розміщувати і поширювати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке може бути використане для злому комп’ютерних систем або містить в комп’ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

• будь-яким способом перешкоджати роботі Порталу.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

5.1. Адміністрація зобов’язується:

• Забезпечити Користувачу доступ до Порталу після проходження ним повної процедури реєстрації відповідно до цих Умов.

• Забезпечити нормальне та безперебійне функціонування Порталу, своєчасно усувати технічні проблеми роботи Порталу.

• Надавати Користувачу консультації, пов’язані із здійсненням доступу до Порталу та його функціонуванням.

5.2. Адміністрація має право:

• В односторонньому порядку зупиняти доступ Користувача до Порталу в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, або інших укладених між Сторонами договорів, в тому числі у разі отримання відомостей про незаконні дії Користувача.

• Призупиняти роботу Порталу для проведення профілактичних робіт.

• Змінити та/або доповнити положення Угоди без попереднього повідомлення Користувача.

• Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Портал і весь його функціонал, надаються в стані «як є». Користувачі не мають права вимагати внесення будь-яких змін в Портал.

6.2. Адміністрація не несе відповідальності за очікування Користувачів, у зв’язку з результатами використання Порталу. Адміністрація не гарантує, що Портал повністю вільний від дефектів і помилок, і повинен функціонувати безперебійно і в обов’язковому порядку.

6.3. Використання Порталу здійснюється Користувачем виключно під свою відповідальність і на власний ризик.

6.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, неправомірний дій третіх осіб, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Порталу.

6.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Порталу.

6.6. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Порталу або неможливості його використання.

6.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Користувачем Порталу.

6.8. Адміністрація не контролює та не несе відповідальність за якість і терміни надання послуг Школою/Викладачем своїм Учням за допомогою Порталу.

6.9. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Порталу, за припинення доступу до Порталу, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цієї Угоди та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, епідемії, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв’язку та інше.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Портал та усі його компоненти, включаючи, але не обмежуючись, дизайн, програми, графічні елементи, зображення, тексти, описи та інші матеріали, пов’язані зі створенням та підтриманням Порталу, є об’єктами прав інтелектуальної власності Адміністрації і охороняються відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони прав на об`єкти права інтелектуальної власності, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями.

7.2. Використання будь-яких елементів, текстів, зображень, програм та інших об’єктів, що входять до складу Порталу, можливо тільки в рамках цієї Угоди.

7.3. Користувачам забороняється копіювання, доробку, переробку, реінжинірінг, вилучення чи спроб вилучити істотну частину даних Порталу та/або його складових.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Під час використання Користувачами Порталу, Адміністрація збиратиме, оброблятиме, зберігатиме та використовуватиме деякі Персональні дані Користувачів.

8.2. Використовуючи Портал, Користувач погоджується на збір, обробку, зберігання та використання своїх Персональних даних або Персональних даних Дитини відповідно до норм чинного законодавства України та умов Політики Конфіденційності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди та розміщується на Сайті.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ця Угода вважається укладеною між Сторонами з моменту реєстрації (створення Акаунта) Користувача на Порталі і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту її припинення (розірвання). Дана Угода вважається припиненою (розірваною) з моменту анулювання доступу Користувача до Порталу.

9.2. Усі повідомлення до Адміністрації повинні бути надані Користувачем в письмовій формі на електронну адресу abacusarithmetic1@gmail.com. Адміністрація може направляти Користувачеві повідомлення на електронну адресу, вказану ним під час реєстрації на Порталі.

9.3. Текст даної Угоди викладено українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між українським та англійським текстами, переважну силу має текст Угоди українською мовою.